Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu dywany.top

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Pod adresem dywany.top znajduje się Strona Internetowa Sklepu, której właścicielem jest Franciszek Karnafel prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Artykuły Przemysłowe i Chemiczne Franciszek Karnafel o numerze NIP: 665-100-70-29, REGON: 310190762 z siedzibą: Przyjma 33, 62-590 Golina, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ewentualne wątpliwości oraz prawa konsumentów na mocy przepisów powinno się uwzględniać na korzyść Konsumenta. Regulamin nie ma na celu tego ograniczać.

Administracją wszystkich danych osobowych przetwarzanych ze względu realizacji postanowień tego Regulaminu jest osoba upoważniona i współpracująca w firmie Sprzedawcy (zwana dalej Administratorem). Podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Prawo do wglądu w ich treść oraz do ich poprawiania, aktualizacji oraz żądania ich usunięcia ma każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora. Cele, zakres i zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w Regulaminie.

 

§ 2 DEFINICJE

ADMINISTRATOR – osoba upoważniona i współpracująca w firmie Sprzedawcy: Damian Karnafel, zamieszkały w miejscowości Golina.

DNI ROBOCZE – są to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

DOSTAWA – jest to faktyczna czynność wykonywana przez Sprzedawcę, za pośrednictwem firmy kurierskiej, Towarów wybranych przez Klienta w zamówieniu i dostarczeniu ich do niego.

DOSTAWCA – firma kurierska, która ma na celu dokonywanie Dostawy Towarów do Klientów.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym na Stronie Internetowej Sklepu pozwalający na utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

HASŁO – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - z którą może być zawarta Umowa Sprzedaży lub świadczone drogą elektroniczną usługi

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

KOSZYK – element Sklepu Internetowego, dzięki któremu Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość, kolor i wymiar produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, sposób dostawy itp.

LOGIN – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

PRODUKT lub TOWAR – rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie Internetowym przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem.

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej Sklepu.

REJESTRACJA  - czynność faktyczną dotycząca założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym w sposób określony w regulaminie

SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy dywany.top dostępny pod domeną: http://dywany.top

SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Artykuły Przemysłowe i Chemiczne Franciszek Karnafel wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, o numerze NIP: 665-100-70-29, REGON: 310190762. Firma jednocześnie jest właścicielem Sklepu Internetowego. 

STRONA INTERNETOWA SKLEPU – strona internetowa Sprzedawcy, gdzie prowadzi Sklep Internetowy funkcjonujący w domenie dywany.top

TRWAŁY NOŚNIK – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

USŁUGI – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.);

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3 KONTAKT ZE SKLEPEM

1.       Adres Sprzedawcy: Przyjma 33, 62-590 Golina, Polska

2.       Adres e-mail: sklep@dywany.top

3.       Numer telefonu: 692709650

4.       Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Spółdzielczy w Słupcy: 59 8542 0001 0001 2524 3000 0010

5.       Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą lub osobami współpracującymi w firmie za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.       Klient może porozumieć się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 17:00.

7.       Klient może skontaktować się poprzez Formularz Kontaktowy.

 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.       urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej typu: Chrome lub Firefox lub Opera lub Safari lub Internet Explorer od wersji 11 i wyżej,

b.       z włączoną obsługą języka Javascript,

c.        aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d.       włączona obsługa plików „cookies” (Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies, Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach Klientów)

e.       łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s

f.         minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768.

 

§ 5 INFORMACJE OGÓLNE

1.       Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.       Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez Rejestracji.

3.       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, dane techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5.       Na końcową (łączną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6.       Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie Internetowym w opisie Produktu.

7.       Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej http://dywany.top, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści (np. zapis na Trwałym Nośniku lub wydrukowanie)

8.       Sprzedawca przestrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może skutkować zagrożeniami po stronie każdego użytkownika sieci Internet np. modyfikacja lub skopiowanie danych Klienta przez osoby trzecie przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania. By uniknąć ryzyka wystąpienia m.in. takich zagrożeń  Klient powinien stosować środki, które zminimalizują ich wystąpienie np. programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

9.       Sprzedawca nigdy nie prosi o udostępnienie mu Hasła do Konta Klienta.

10.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

11.     Za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodni.

12.     Towary zamieszczone na zdjęciach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są ukazane w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Fotografie przedstawiają jak najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Indywidualne ustawienia lub parametry monitora Klienta mogą przyczynić się do niewielkich różnic między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

 

§ 6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1.       Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz Rejestracji (znajduje on się pod nazwą „Zarejestruj mnie” u góry Strony Internetowej Sklepu). Niezbędne jest podanie aktualnego adresu e-mail lub innych danych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.       Zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

3.       Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracyjnego zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta.

4.       Założenie Konta Klienta jest darmowe i dobrowolne.

5.       Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.       Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat samodzielnie usunąć Konto opcją "Usuń Konto" na Koncie Klienta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

7.       Prowadzenie Konta Klienta przez Administratora w Sklepie Internetowym jest bezpłatne.

 

§ 7 ZASADA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.       zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),

2.       wybrać Produkt dostępny w Sklepie będący przedmiotem Zamówienia,

3.       kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),

4.       wybrać (jeżeli dostępne) ilość, wymiar i kolor Produktu,

5.       przejść do „Koszyk” wybrać rodzaj wysyłki oraz płatności,

6.       kliknąć przycisk “Do kasy” (lub równoznaczny),

7.       skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (polecenie „Kupuję bez rejestracji”) lub założyć Konto według § 6 (poleceniem: „Chcę się zarejestrować” również można przejść do Formularza Rejestracji).

8.       jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie adresu dostawy, na który ma nastąpić dostawa Produktu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz na życzenie Klienta: wpisać dane do faktury VAT,

9.       jeżeli założono Konto Klienta, to logowanie odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji, oraz potwierdzeniu kliknięciem przycisku „Zaloguj się”. Następnie należy wpisać adres dostawy, na który ma nastąpić dostawa Produktu, numer telefonu kontaktowego (wymagany dla kuriera) oraz na życzenie Klienta: wpisać dane do faktury VAT,

10.     zapoznać się i zaakceptować treści Regulaminu, Polityki Prywatności i zasad przetwarzania danych osobowych,

11.     w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 4.

 

§ 8 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1.       Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.       Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b.       Odbiór osobisty dostępny jest w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy

2.       Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.       Płatność przy odbiorze

b.       Płatność za pobraniem

c.       Płatność przelewem na konto Sprzedawcy:  

Numer konta: 59 8542 0001 0001 2524 3000 0010

Bank: Bank Spółdzielczy w Słupcy

Dane do przelewu:

Artykuły Przemysłowe i Chemiczne Franciszek Karnafel

Przyjma 33, 62-590 Golina

Tytuł przelewu: numer zamówienia

d.       Płatności elektroniczne lub płatność kartą płatniczą poprzez serwis payu.pl należacego do PayU SA (z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444)

3.      Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

4.      Szczegółowe informacje na temat: metod i kosztów dostawy, odbioru osobistego oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na Stronach Sklepu Internetowego.

5.      Klient nie ma możliwości łączenia różnych metod płatności w jednym Zamówieniu.

 

§ 9 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.       W przypadku wyboru przez Klienta:

a.       płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b.       płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.        płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.       Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.       A) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B) W przypadku Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

C) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach realizacji lub dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

D) W przypadku gdy zamówione Produkty (dwa lub więcej) przez Klienta, znajdują się w różnych sklepach stacjonarnych Sprzedawcy, wówczas termin realizacji może się wydłużyć o dodatkowe 48h (o czym zostanie niezwłocznie poinformowany).

6.        Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7.       W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w wybranym przez Klienta punkcie odbioru (sklep stacjonarny Sprzedawcy) i terminie podanym przez Sprzedawcę (w przypadku gdy wybrany Produkt przez Klienta, znajduje się w innym sklepie Sprzedawcy niż wybrany, wówczas termin gotowości może wynieść 4dni). O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Towar można odebrać w wybranym sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w dniach i w godzinach otwarcia podanych na Stronach Sklepu Internetowego po okazaniu numeru Zamówienia oraz podania adresu e-mail na które zarejestrowane jest Konto Klienta. Szczegółowe informacje o miejscach odbioru osobistego podane są na Stronie Internetowej Sklepu.

8.       W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

9.       W przypadku wyboru przez Klienta odbioru w sklepie Sprzedawcy, Klient nie zostanie obciążony kosztami dostawy Towaru do sklepu jednakże Klient jest zobowiązany na własny koszt i we własnym zakresie, udać się do sklepu Sprzedawcy w celu osobistego odbioru Towaru.

10.       Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.       W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.   Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12.   Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

13.   Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu szkody w przypadku stwierdzenia iż doręczona przesyłka posiada uszkodzenia lub ubytki.

14.   W sytuacji niewywiązania się przez Klienta z płatności (jeżeli wybrał formę przedpłaty) w terminie, o którym mowa w §9 pkt. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi drugi termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca wyśle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

15.   Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

16.   Maksymalna wartość Produktów w jednym Zamówieniu płatnym za pobraniem nie może przekroczyć 3000 złotych (trzy tysiące złotych).

 

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.       W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.       W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.       Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.       W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.       Skutki odstąpienia od Umowy:

a.       W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.       W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.        Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.       Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.         Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.       Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.       W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.        w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.       o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.       w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.         o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11 REKLAMACJA I GWARANCJA

1.        Umową Sprzedaży objęte są fabrycznie nowe Produkty oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2.        Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3.        W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące zgodności towaru z umową w ustawie o prawach konsumenta. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wyjątkiem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

4.        Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy (w § 3).

5.        Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.        Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.        Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Artykuły Przemysłowe i Chemiczne Franciszek Karnafel, ul. Kopernika 11d, 62-400 Słupca.

8.        W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

9.         Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują w ciągu dwóch lat od dnia wydania produktu, ale w przeciągu roku od dnia zauważenia wady.

10.        W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

 

§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.       Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d.       Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 13 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.       Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Administrator.

2.       Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.       Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora (Serwis „apaczka.pl” R2G Polska Sp. z o.o. ul. J.J. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, NIP: 7010194877, REGON: 141963798)

b.       W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

c.      Podmiot, którym Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych (ETK Sp. j., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, NIP: PL 886-294-16-15, REGON: 021180106, KRS: 0000348556)

4.      Klient lub każdy kto przekaże Administratorowi Sklepu Internetowego dobrowolnie swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.       Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym dywany.top znajduje się pod adresem https://dywany.top/polityka-prywatnosci

 

§ 14 USŁUGI NIEODPŁATNE

1.     Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi nieodpłatne drogą elektroniczną:

a)       Formularz kontaktowy (pt. „Napisz do nas”, „Zapytaj o produkt”, „Zapytaj o dywan” lub równoznaczne).

b)       Prowadzenie Konta Klienta

c)       Newsletter

d)       Usługa polegająca na zamieszczaniu opinii o Produktach w Sklepie Internetowym

e)       Usługa polegająca na przeglądaniu informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym

f)        Usługa polegająca na udostępnianiu interaktywnego formularza Zamówienia

2.     Usługi przedstawione w § 14 pkt. 1 świadczone są 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie opcje zmian i wyboru typu, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług nieodpłatnych, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany  Regulaminu.

4.     Usługa Formularz kontaktowy służy do wysyłania za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Podane w formularzu Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

5.     Zaprzestanie wysyłania zapytań do Sprzedawcy równa się z rezygnacji z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy i możliwe jest w każdej chwili.

6.     Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po wykonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i służy do udostępnienia Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego edycję bazy danych, które podał podczas zakładania Konta Klienta, podgląd stanu realizacji zamówień, podglądu historii zamówień już zrealizowanych, dodanie adresu dostawy, dodanie danych do faktury VAT, wgląd do zaakceptowanych zgód oraz pobranie danych które są przetwarzane. Przetwarzane danych osobowych trwa do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

7.      Klient który założył Konto w Sklepie Internetowym Sprzedawcy może zgłosić żądanie jego usunięcia do Administratora lub Sprzedawcy. Administrator Sklepu Internetowego może usunąć Konto Klienta do 14 dni od zgłoszenia żądania.

8.     Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, Administratora lub innych Klientów. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - m.in.: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami niepożądanymi. Blokada ta trwa przez okres potrzebny do rozwiązania problemu stanowiącego podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Administrator zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym.

9.      Dobrowolna usługa Newsletter dla osób i Klientów które podadzą swój prawidłowy  adres poczty elektronicznej do specjalnego formularza dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego o nazwie Subskrypcja i go zapiszą (poprzez wciśnięcie „Zapisz” lub równoznaczne) służąca do otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości na pocztę elektroniczną.

10.     Klienci zakładający Konto mogą zaakceptować usługę Newsletter w drodze Rejestracji jak również osoby korzystające z formularza Zamówienia, poprzez oznaczenie właściwego pola wyboru.

11.     Klient w każdym momencie może wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

12.     O świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta Strony Internetowej Sklepu,

13.     Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

14.     O świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Produktach w Sklepie jest dobrowolna i zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. Klient może zamieszczać w Sklepie indywidualne i subiektywne wypowiedzi dotyczących m.in. Produktu, Dostawy, Kontaktu.

15.      Klient może żądać usunięcia podanych przez siebie treści opinii, w przeciwnym wypadku będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

16.      Sklep Internetowy ma prawo do organizowania konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

 

§ 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI

1.     Klient pisząc opinie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści,

2.     Klient daje zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę dodanych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

3.     Treści powinny być napisane w sposób zrozumiały, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na Stronach Internetowych Sklepu Internetowego.

4.     Jeżeli Klient naruszy postanowienia tego Regulaminu, Sprzedawca po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z określeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Nieodpłatnych z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.

 

§ 16 KODY RABATOWE

1.     Kody rabatowe umożliwiają Klientom sklepu dywany.top obniżenie wartości zamawianych produktów. Kody mogą być otrzymywane poprzez NEWSLETTER, poczta elektroniczna, sklepy stacjonarne Sprzedawcy, SMS lub na ulotce, przy okazji różnych konkursów lub akcji promocyjnych.

2.     Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku, ma określoną wartość (wyrażonych w procentach lub w złotych), posiada datę ważności, ma postać alfanumeryczną, obniża cenę końcową produktów (lub obniża koszty dostawy – jeżeli jest to wyraźnie wskazane w otrzymanym kuponie).

3.     Kod rabatowy można użyć w jednym zamówieniu - tylko jeden, wpisując go podczas zamawiania produktu w Koszyku.

4.     Wartość Produktu po uwzględnieniu rabatu nie może być niższa niż 1 grosz.

5.     Kod rabatowy nie można wymienić na gotówkę.

6.     Kody rabatowe nie sumują się (chyba że jest to wyraźnie wskazane w otrzymanym kuponie).

7.     Niewykorzystane w całości środki z kodu rabatowego nie mogą być użyte w innych zamówieniach.

 

§ 17 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.      Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług może zgłosić każdy Klient drogą elektroniczną na email lub pisemnie na dane podane w § 3.

2.      W reklamacji Klient powinien zamieścić swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli to nie byłoby możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Dodatkowo każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

3.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.22r

 

 

Załącznik nr.1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Formularz ten należy odesłać i wypełnić jedynie w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest dobrowolne.

DANE SPRZEDAJĄCEGO:

Artykuły Przemysłowe i Chemiczne Franciszek Karnafel

Przyjma 33, 62-590 Golina

tel. 692709650

e-mail: sklep@dywany.top

DANE KUPUJĄCEGO / KONSUMENTA:
Imię i Nazwisko ..........................................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................................
Telefon ..........................................          Email .........................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej na odległość  dnia .................... dotyczącej zakupu towaru (nazwa, symbol, ilość sztuk) ..............................................................
…………………………………………………………………………………………………..
nr i data paragonu / faktury .................................................................................................
data dostawy / odbioru towaru ....................................................................................................

Zwrotu środków proszę dokonać zgodnie z poniższymi danymi:
Imię i Nazwisko ...........................................................................................................................
Adres............................................................................................................................................
Nazwa Banku ..............................................................................................................................
Nr rachunku bankowego:

Data oraz czytelny podpis Kupującego / Konsumenta

...............................................................................................

let element = document.querySelector('#options[38]'); console.log(element);