Wczytuję dane...
Gwarancja i reklamacja

Gwarancją objęty jest każdy dywan z katalogu Sklepu Internetowego. Okres gwarancji trwa minimum 12 miesięcy i jest podany przy każdym produkcie. Gwarantowana jest jakość wyrobu, jego trwałość i cechy użytkowe. Gwarancja obejmuje wszystkie zjawiska, wady i usterki mające wpływ na klasyfikację jakościową dywanu oraz uszkodzeń powstałych w trakcie transportu dywanu pod wskazany adres. Zasady udzielanej przez nas gwarancji regulują odpowiednie przepisy polskiego Prawa.

REKLAMACJA

1.      Dla Umów Sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

2.      Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, (który dokonuje zakupu Produktu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) , z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad - jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

4.      Klient może złożyć reklamację w następujący sposób:

·       osobiście pod adresem: ul. Kopernika 11d, 62-400 Słupca

·       pocztą na adres: ul. Kopernika 11d, 62-400 Słupca

·       za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dywany.top

5.      Sprzedawca zaleca Klientowi podanie w opisie reklamacji następujących danych ułatwiających i przyśpieszających rozpatrzenie reklamacji: [1] rodzaj i termin wystąpienia wady, [2] dowód zakupu (paragon, fv, wyciąg z konta), [3] określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z zawartą Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (w przypadku wady istotnej), [4] dane kontaktowe składającego reklamację.
Wymogi podane w powyższym zdaniu mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Poprzez „ustosunkowanie się do reklamacji” rozumie się możliwość zapoznania Klienta ze stanowiskiem Sprzedawcy w ciągu w/w terminu.

7.      Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.      Jeżeli do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta (lub do realizacji uprawnień Klienta wynikających z rękojmi) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient będzie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu - na koszt Sprzedawcy – na adres: ul. Kopernika 11d, 62-400 Słupca. Natomiast w sytuacji, gdy dostarczenie Produktu z uwagi na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient będzie poproszony przez Sprzedawcę (po uprzednim uzgodnieniu terminu) o udostępnienie Produktu w miejscu, w którym się znajduje.

9.      Prośba o dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, o której mowa powyżej, nie wpływa na 14-dniowy bieg terminu dotyczący ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.

10.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta podczas składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu obciążają Klienta.

11.     W wyniku na nieuniknione niedoskonałości wykonawcze, powiadamiamy iż produkty mogą mieć tolerancję odbiegającą od podanych wymiarów. Przedstawione w sklepie kolory produktów i ich wykończeń mogą różnić się nieznacznie (w zależności od wieku i ustawień ekranu monitora każdego użytkownika korzystającego ze strony), jednak nie może to być podstawą reklamacji zakupionego produktu. 

Dane firmy: Artykuły Przemysłowe i Chemiczne Franciszek Karnafel, NIP: 665-100-70-29, REGON: 310190762

let element = document.querySelector('#options[38]'); console.log(element);